Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een raad voor medezeggenschap, voor inspraak. Een raad waarin de diverse belangen die in een school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd.

De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van een MR ervoor te zorgen, dat  in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Dit alles in een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg met als doel kwalitatief goed onderwijs in een veilig en zorgzaam schoolklimaat.

De raad mag met het bevoegd gezag (bestuur) alle zaken bespreken die de school betreffen. Het afgelopen jaar zijn we o.a. bezig geweest met het beleid voor sociale emotionele ontwikkeling, de kanjertraining die leerkrachten hebben gevolgd en het volgen van het jaarplan van de school.

De MR bestaat uit twee-geledingen, een personeels-en een oudergeleding.

De MR op onze school bestaat uit:

Leerkrachten: Cora Reijngoudt en Esmeralda Deurwaarder
Ouders: Sietske de Looze en Tamara Lagendijk

De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders (of verzorgers/voogden) van leerlingen van school.
Iedere ouder die een kind op deze school heeft mag zich kandidaat stellen.De zittingsperiode is 3 jaar. Na deze periode mag men zich herkiesbaar stellen voor een nieuweperiode van 3 jaar.

Onze school gaat uit van Radar een vereniging met meerdere scholen op Schouwen Duiveland. Alle bovenschoolse zaken worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)besproken. De GMR gaat uitsluitend over die zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle Radar scholen.Bij het (G)MR werk gaat het om het innemen van een standpunt ten opzichte van (beleids)voorstellen van het schoolbestuur en/of directie, over lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd.

Om ons werk iets concreter en inzichtelijker te maken voor u zal er zo'n 4 keer per jaar een nieuwsberichtje verschijnen in het "Schoolnieuws".Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de MR dan kunt u een email sturen via de homepage van deze site.